Faipari gépek a KENTECH KFT.-től

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Általános jogi közlemény

Mi, a Kentech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a kentech.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytatunk, azaz Webáruházat működtetünk (továbbiakban: Webáruház).
A Webáruházon keresztül Ön meg tudja vásárolni termékeinket, azonban ehhez szükséges bizonyos személyes adatok megadása.
Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban való vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, de Önnek lehetősége van regisztrálni. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információt  e tájékoztató utolsó pontjában olvashatja el. A jelen tájékoztatóban foglaljuk össze a Webáruházból való vásárlás, és a megvásárolt termék leszállítása miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy vásárol a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükséges van. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében a törvényes képviselője vásárolhat.

 1. Adatkezelő megnevezése

Neve: Kentech Kft.
Székhelye: 1163. Budapest, Sárgarózsa u. 6.
Cégjegyzékszáma: 01-09-162250
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Cégbíróság
Adószáma: 10664915-2-42
Email címe: info@kentech.hu
Telefonszám: 06 1 4020210

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes termékek Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelések teljesítése, azaz a termékek leszállítása.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az Ön által leadott megrendeléssel szerződés jön létre Ön és a Kentech Kft. között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiakban meghatározott, a megrendelés leadásához nem kötelező adatok kezelésére az Ön kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

 1. Kezelt személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos adatok hiánya esetén Ön nem tud megrendelést leadni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk.

A kezelt személyes adatok köre, amelyek megadása nélkül a Webáruházban megrendelés, nem adható le és ekként a szerződés nem teljesíthető:

 • Teljes név,
 • Elérhetőség (telefon és email),
 • Szállítási cím,
 • Számlázási cím,
 • Regisztrált felhasználó esetén: regisztrációkor megadott felhasználó név.

Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy kíván vásárolni a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükség van az adatkezelés engedélyezéséhez. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében kizárólag a törvényes képviselője vásárolhat.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

 1. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Ön által megrendelt termék házhozszállítása érdekében az Ön nevét, telefonszámát, szállítási címét átadjuk a PDS Hungary Kft-nek (székhely: 1052.Budapest, Deák Ferenc tér 3.II.em. ; cégjegyzékszám: 01-09-932044; adószám: 14664632-2-41), mely cég a címtől függően további futárszolgálatnak adja át a termékkel együtt az adatokat.

 1. Adatok kezelésének időtartama

Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a megrendelt termék leszállításáig kezeljük, ezt követően azokat – amennyiben jogszabály nem kötelez azok megőrzésére – töröljük.

Tájékozatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat a termék leszállításától számított 8 évig kötelesek vagyunk őrizni. Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül a vásárlásról kiállított számla, valamint a megrendelt termék futárszolgálatnak való átadásáról, és az általuk való teljesítésről szóló dokumentum, igazolás.

 1. Adatok tárolása

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveleteket nem végez.

 1. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Kentech Kft. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés időtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megőrzésére minket jogszabály kötelez.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 1. Sütikkel (cookie) kapcsolatos szabályzat

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és a látogatók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használhatja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A cookie-kal kapcsolatos tájékoztatónkat az alábbiakban olvashatja el.

A Kentech Kft. nyitott és átlátható módon szeretné használni a cookie-kat, illetve megosztani, hogy mit jelent ez az Ön számára. Az általunk használt cookie-k egy része elengedhetetlen a weboldalunk működőképességéhez, de vannak olyan cookie-k is, amelyeket kikapcsolhat vagy blokkolhat. Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookie-król annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk megosztott információkról.

Mik azok a cookie-k?

A cookie egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment le. A cookie-nak egyedi azonosítója van, így lehetővé teszi a webhely számára, hogy emlékezzen a műveletekre és preferenciákra (például a helyre, a nyelvre, a betűméretre és más megjelenítési beállításokra) egy bizonyos ideig. Így nem kell újra beírnia az információkat, amikor visszatér a weboldalra, vagy egyik oldalról a másikra kerül. A cookie-k segítenek a böngészési élmény testre szabásában is.

A cookie-k általában nem tartalmaznak személyes adatokat, azonban a cookie információkat is személyes adatként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.

A cookie-knak kétféle kategóriája létezik: tartós cookie-k és munkamenet cookie-k. A tartós cookie-k az eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan nem törlődnek. A munkamenet cookie-k addig maradnak a készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.

Miért használunk cookie-kat?

Általánosságban elmondható, hogy több oka lehet a cookie-k használatának:

 • Vannak cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és annak lehetővé tételéhez, hogy az általunk kínált szolgáltatások igénybe vehesse;
 • Vannak cookie-k, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldalunk használatával és annak teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk online termékeinket és szolgáltatásainkat;
 • Vannak cookie-k, amelyeket a weboldalunkon szerzett tapasztalatainak személyre szabásához és optimalizálásához használunk. Ezen cookie-k információkat tárolnak felhasználói döntéseiről, például a szövegméretről, a nyelvről és a képernyő felbontásáról.
 • Vannak cookie-k, melyeket harmadik felek helyeznek el a szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében (például a közösségi média cookie-k), vagy pedig hirdetési célból.

Az alábbiakban további információkat találhat a használt cookie-k típusairól.

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő weboldalt nyújthassunk Önnek, lehetővé téve az általunk kínált szolgáltatások igénybevételét. Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunkat.

Elemző és teljesítményhez kapcsolódó cookie-k

Ezek a cookie-k segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához, hogy mely webhelyterületeket látogatták meg. Ezt használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó számítógépek elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, kezeljük a weboldalt, nyomon kövessük a felhasználók mozgását és széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk. A sütik által a Google Analyticsnek küldött adatokat 26 hónapig tárolja Kentech Kft. fiókja, majd automatikusan törlődnek az Analytics adatbázisából.

Személyre szabáshoz használt cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét, és minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalunkat, üdvözöljük Önt, regisztráció vagy bejelentkezés nélkül.

Az Ön preferenciái

Lehetőség van a cookie-k korlátozására vagy letiltására, vagy akár a cookie-k törlésére, amelyek már el vannak helyezve az eszközre. Ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni webhelyünk egyes részeihez, és azt gondolhatjuk, hogy még soha nem látogatott meg minket, ezért ismét megjelenhet a cookie-figyelmeztetés, és kérheti az Ön beleegyezését a cookie-k elhelyezéséhez.

A böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-kat. Tekintse meg a böngésző súgójában található releváns információkat, hogy megtudja, hogyan kezelje a cookie-beállításokat.

 1. Hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

 Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Kentech Kft.. (mint Adatkezelő) által annak termékeiről, az újdonságokról és vásárlási kedvezményekről szóló elektronikus e-mailek, azaz hírlevelek küldése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak hírlevelek küldéséhez.
Mivel az életkor tényleges ellenőrzésére nincsen mód, ezért feliratkozáskor/regisztrációkor a regisztráló fél kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást a hírlevél alján szerepelő „leiratkozom a hírlevélről” hivatkozásra kattintva teheti meg, vagy kérjük a 2.pontban megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze leiratkozási szándékát.

Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldésére kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja:
A hírlevél küldésének célja, hogy az egyes termékeinkről szóló információkról, újdonságainkról és az egyes vásárlási kedvezményekről azon személyek, akik ezen információ iránt érdeklődnek, hírlevelek útján értesüljenek.

Személyes adatok köre:
A hírlevél küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:
– név (vezeték és keresztnév);
– email cím

Amennyiben Ön nem ért egyet a kapott hírlevél témájával, vagy azzal az időponttal, amikor kapta és ezzel kapcsolatos álláspontját el kívánja mondani nekünk, vagy más okból, de kapcsolatban kíván velünk lépni velünk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott bármely elérhetőségen.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A hírlevelek küldését mi, a Kentech Kft végezzük, a Mailchimp – https://mailchimp.com – professzionális hírlevélküldő rendszerén keresztül.

Adatkezelés időtartama:
Mindaddig küldünk az Ön részére hírlevelet, ameddig Ön nem iratkozik le a hírlevélről (azaz meddig Ön hozzájárulását nem vonja vissza, vagy nem kéri az adatainak lentiek szerinti törlését).

Adatok tárolása
Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a hírlevélküldő rendszer titkosított adatbázisában tároljuk, melyhez harmadik személynek nincs hozzáférése.
https://mailchimp.com
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
adatvédelmi tájékoztató: http://eepurl.com/c97Tcr

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése során Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 9. pontban leírtak szerint gyakorolhatja.
Ön jogosult arra, hogy ha Ön nem ért egyet a kapott hírlevéllel, ezt elmondja nekünk, álláspontját kifejtse, illetve hogy Ön felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy munkatársunk nézze át, hogy megfelelő hírlevél kerül illetve került Önnek megküldésre.

Ha ezen jogát gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Dátum: Budapest, 2018. november 2.